Cookie Switch

Privacy Policy

DUTCH

kijk hier eerst aub//plse look here first

galopia- the artstore, gevestigd aan Oude Rijksweg 47 6271AA Gulpen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: info@arty-shirts.com Oude Rijksweg 47 6271AA Gulpen  PJvanHemert is de Functionaris Gegevensbescherming van galopia-the artstore Hij/zij is te bereiken via info@arty-shirts.com Persoonsgegevens die wij verwerken arty-shirts.com verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Locatiegegevens - Gegevens over uw activiteiten op onze website - Bankrekeningnummer Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@arty-shirts.com, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken galopia- the artstore verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij u af te leveren - arty-shirts.com analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. - arty-shirts.com verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming arty-shirts.comneemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van arty-shirts.com tussen zit. arty-shirts.com gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene] Hoe lang we persoonsgegevens bewaren arty-shirts.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden Delen van persoonsgegevens met derden galopia-the artstore verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken galopia- the artstore gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door galopia- the artstore en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@arty-shirts.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. galopia- the artstore wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen galopia- the artstore neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@arty-shirts.com

ENGISH VERSION :

arty-shirts.com, located at Oude Rijksweg 47 6271AA Gulpen, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement. Contact details: info@arty-shirts.com Oude Rijksweg 47 6271AA Gulpen PJvanHemert is the data protection officer of Galopia-the artstore he/she can be contacted via info@arty-shirts.com personal data we process Galopia-the Artstore processes your personal data because you use our services and/or because you provide it to us. Below you will find an overview of the personal data we process:-First and last name-address details-Telephone number-e-mail address-location data-information about your activities on our website-bank account number special and/or sensitive Personal data we process processing your payment-to be able to call or email you if this is necessary to perform our services-you have the opportunity to create an account-to deliver goods and services to you-arty-shirts.comanalyzes your behaviour on the website to improve the website and tailor the range of products and services to your preferences. -arty-shirts.com also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as data that we need for our tax return. Automated decision-making arty-shirts.com takes decisions based on automated processing on matters that may have (significant) consequences for individuals. These are decisions taken by computer programs or systems, without a human being (for example, an employee of arty-shirts.com in between. arty-shirts.com uses the following computer programs or systems: [Supplement with Name of the system, why it is used, underlying logic, importance and expected consequences for data subject] How long we store personal data arty-shirts.com does not store your personal data for longer than is strictly necessary to realise the purposes for which your data is collected. We use the following retention periods for the following (categories) of personal Data: (category) personal data > retention period > reason Personalia > retention period > reason address > retention period > reason and so on > retention period > reason parts of Personal data with third parties Galopia-the Artstore provides only to third parties and only if this is necessary for the performance of our agreement with you or to comply with a legal obligation. Cookies, or similar techniques, which we use arty-shirts.com uses only technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone on the first visit to this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and remember your preferred settings, for example. We can also use this to optimise our website. You can opt out of cookies by setting your Internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved through your browser settings. Viewing, modifying or deleting data you have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by arty-shirts.com and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal data that we have from you in a computer file to you or another organisation mentioned by you. . If you have the impression that your data is not properly secured or there are indications of misuse, please contact our customer service or via info@arty-shirts.com

 


Top

eCommerce by CubeCart